Heian HS (Japan) Baseball Players

Note: Statistics are for major league play. Appearance on this list means the player attended the school, not that they played on the school's baseball team.

All Pro Players in DB

All Pro Players in DB Table
Rk Name Born From To Drafted Primary Franchises
1Masato Akamatsu198220052019
2Takumi Ejima194919681983
3Masaaki Esaka196719921998
4Takashi Fujino194119601965
5Kiyoshi Hataya193419541955
6Kenzo Hayashi194319621973
7Shinjiro Hiyama196919922013
8Takahiro Imanami198420082017
9Kazuhide Ishiyama195019741983
10Toshiharu Kadono194819671967
11Akio Kamiichi193319521957
12Koji Kawamoto195119741974
13Sachio Kimura193619561957
14Hideki Kishimoto198220052013
15Kazuhiko Kondo193619581973
16Shinji Kurataka193819621966
17Genzo Noguchi194119611962
18Takao Osaki194219611965
19Toshizo Sakamoto194319671980
20Toru Shibuya195119721980
21Hirokazu Shimizu193319521957
22Eiichi Shiomi192819481952
23Shinjiro Sugiyama193019541955
24Ginjiro Sumitani198720062021
25Koji Takekiyo197419972006
26Takashi Tsuji193619591960
27Yoshiyuki Tsuji194319651966
28Kazutomo Ueki194619691973
29Yoshihiko Umemura194619701974
30Yoshihiro Yamakoshi196319871994
31Tadao Yamamoto194419671972
Collegiate Data (about) courtesy SABR's Collegiate Committee. They will welcome all corrections to their data.
Players are generally only included if they played on the college team.

Additional data on current and past college seasons can be found at Boyd's World.